พช . เมืองปาน รับสนับสนุนพันธุ์ไม้จาก สวนป่าโครงการแม่ป้าย -แม่สอย

“วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
นางนัฏยา สมฤทธิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้ เจ้าหน้าพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับพันธุ์ไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนเพือให้เป็นแหล่งเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบ””โคก หนอง นา โมเดล”” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยได้รับสนับสนุนพันธุ์ไม้จาก สวนป่าโครงการแม่ป้าย -แม่สอย ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 120 กล้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “”รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
——————————————————————
สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง : รายงาน”

(Visited 85 times, 1 visits today)