พช.เมืองปาน จ.ลำปาง ติดตามความก้าวหน้าและความต่อเนื่องโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

#พช.เมืองปาน จ.ลำปาง
วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นางนัฏยา สมฤทธิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้าน ของผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลบ้า่นขอ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความต่อเนื่องของการดำเนินกิจกรรมให้ขยายผลในระดับครัวเรือนต่อไป
📮 ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน

(Visited 35 times, 1 visits today)