พช. เมืองปาน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานพิธีเปิดโวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชนจำนวน 16 คน จากทั้ง 13 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านขอ ซึ่งวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ดำเนินโครงการโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
💎ภาคเช้า
– พิธีเปิด และบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอ โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
– กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน
💎ภาคบ่าย
-บรรยายคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ”การน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ”
– เวทีถอดบทเรียน และแบ่งกลุ่มฯ

(Visited 40 times, 1 visits today)