สพอ. เมืองปาน ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองปาน ครั้งที่ 2 / 2564

สพอ. เมืองปาน ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองปาน ครั้งที่ 2/2564
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองปาน ครั้งที่ 2/2564

โดยมีวาระการประชุมดังนี้
1)การดำเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2)แจ้งประกาศคณะกรรมการฯ มาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) (ฉบับ ที่ 2 )
3)การพิจารณาเห็นชอบโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ฯจำนวน 3 โครงการ
4)การจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มสมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 25 times, 1 visits today)