สพอ.เมืองปาน รับการฝึกอบรมเสริมสร้างเทคนิคการเขียนข่าว

สพอ.เมืองปาน รับการฝึกอบรมเสริมสร้างเทคนิคการเขียนข่าว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนในพื้นที่
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
นางนัฏยา สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้ารับการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนข่าว” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนข่าว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน ผ่าน TV พช.
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
# สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนข่าว จัดโดย สำนักงานเลขานุการกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเขียนข่าวให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรและงานพัฒนาชุมชนในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ โดยการนำเสนอผลสำเร็จของงานในพื้นที่หรืองานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านสื่อสังคมในช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงผลสำเร็จของการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และแพร่หลาย
————————————————————–
(Visited 43 times, 1 visits today)