สพอ.เมืองปาน ประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

>>>วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
>>>ในการนี้ นางนัฏยา สมฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองปาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน (ชั้น2)

(Visited 206 times, 1 visits today)