พช.เมืองปาน ดำเนินกิจกรรมโครงการ Mobile Clinic

? วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.
? นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นายวรวิทยา ชุติมา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการกองทุนให้เป็นไปตามกลไกการขับเคลื่อนทุนชุมชน และดูกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารง่าย ๆ เอาไว้ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษกินเอง
? ณ บ้านต้นงุ้น ม. 3 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

(Visited 32 times, 1 visits today)