สพอ.เมืองปาน ประชุมเจ้าหน้าที่

<<สพอ.เมืองปาน>>

### วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 3 – 4   ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน
(Visited 60 times, 1 visits today)