ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นางสุกันยา เชื้ออินต๊ะ อาสาพัฒนา กิจกรรมติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเลี้ยงวัว ตำบลทุ่งกว๋าว สอบถามปัญหา/แก้ไขปัญหา ต่อไป

(Visited 37 times, 1 visits today)