ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปาน เพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากส่วนราชการต่างๆ โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธาน

(Visited 25 times, 1 visits today)