ต้อนรับคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมการต้อนรับคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 กิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอชต.) และครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 20 times, 1 visits today)