ประชุมประจำเดือนเมษายน2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุมประจำเดือน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน เมษายน 2562 เพื่อมอบนโยบายรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล/จังหวัด การติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่า การเตรียมความพร้อมนำประชาชนไปลงทะเบียนจิตอาสาในวันที่ 3 เมษายน ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม ถนนสะอาด วัดสะอาด และมาตรการการตั้งด่านรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หอประชุมอำเภอเมืองปา

(Visited 22 times, 1 visits today)