ติดตาม นิเทศ และตรวจสอบมาตรฐาน การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2562 ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน

วันที่ 7  มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร  ใจมนต์  พัฒนาการอำเภอเมืองปาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำเสนอผลการดำเนินงานและรายงานสรุปผลความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลฯ ต่อคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  คณะที่ 3 นิเทศ และตรวจสอบมาตรฐาน การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2562 ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน  ในการนี้ ท้องถิ่นอำเภอเมืองปาน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว และอาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8, บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งกว๋าว  ร่วมให้ข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูล รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

(Visited 29 times, 1 visits today)