วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อรับมอบนโยบายรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตลอดถึงติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงาน รับทราบปัญหา และวางแผน แนวทางการทำงานแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน แจ้งการจัดงานดอกเสี้ยวบานครั้งที่ 18 ตอน “ สะพานรักดอกเสี้ยวบาน เปิดบ้านป่าเหมี้ยง “ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปาน โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปานเป็นประธาน

(Visited 28 times, 1 visits today)