ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นายเชาว์ชนะ เตรียมแรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มออกบริการประชาชน ให้ความรู้ แนะนำ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรบ้านต้นงุ้น ณ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น หมู่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธาน

(Visited 42 times, 1 visits today)