เดินรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 9 ม.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ร่วมเดินรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเทศบาลตำบลเมืองปาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนในพื้นที่ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองปาน ได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้อำเภอเมืองปาน เป็นเมืองสะอาดปราศจากโฟม ตามนโยบายของทางราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง “ลำปางสะอาด Lampang Clean city แยกก่อนทิ้ง ”โดยว่าที่ร้อยตรี สมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน ให้เกียรติเป็นประธาน

(Visited 195 times, 1 visits today)