งาน “แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา”

วันที่ 1 ธันวาคม  2561 เวลา 16.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปานนำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน  ต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว สื่อมวลชน และนักท่องเที่ยว (Press Tour) ตามโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดไม้เมืองหนาวและผลิตภัณฑ์ OTOP และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่องาน “แม่แจ๋ม  แจ่มแต้หนา”  โดยนำผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว สื่อมวลชน และนักท่องเที่ยว ไปสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ณ บ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างการรับรู้โดยผ่านผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

(Visited 152 times, 1 visits today)