ร่วมส่งมอบบ้าน

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00น. นายจรัญ ขันสุธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรตำบลเมืองปาน ร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. 2561 โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

(Visited 42 times, 1 visits today)