อบรมส่งเสริมสตรีตำบล

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้ น.ส.ภัทธิญา สดชื่น นายจรัญ ขันสุธรรม พัฒนากรตำบล เข้าร่วมอบรมส่งเสริมให้ความรู้สตรีตำบลบ้านขอ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแสกง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน

(Visited 24 times, 1 visits today)