#อำเภอเมืองปาน#..ติวเข้มการอบรมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน !!

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และให้แนวทางการจัดทำแผนแก่กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 56 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อปท. ทั้ง 5 แห่ง โดยมีนางจินตนา มุงเมือง ปลัดอำเภอ และนางทิพย์วรรณ แก้วทอง พัฒนาการอำเภอ เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปาน ชั้น 2

(Visited 172 times, 1 visits today)