ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุนันท์ ถือฉลาด

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองนครนายก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน