ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ปรับปรุงรูปแบบแปลงที่ดินฯ พื้นที่ ๑ ไร่ พื้นที่แปลงของนายสมศักดิ์ ทาแสง บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ ๒ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน ๑ แปลง พื้นที่ของนายสมศักดิ์ สายอุทธา บ้านนาปงพัฒนา หมู่ ๑๑ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน ๑ แปลง พื้นที่ของนายสุรพล วงค์ลังกา บ้านป่าคา หมู่ ๒ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน ๑ แปลง พื้นที่ของนายสานิตย์ งามสม ตั้งอยู่ที่บ้านไชยสถาน หมู่ ๒ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ ๑ ไร่ พื้นที่ของนายทรงศักดิ์ จิตรไพศาล บ้านเชียงยืน ม.๔ ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ ๑ ไร่ พื้นที่ของนายวิวัฒน์ สถานอุ่น บ้านนาซาว ม.๑ ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ปรับปรุงรูปแบบแปลงที่ดิน พื้นที่ ๑ ไร่ พื้นที่แปลงของ นางสาวพิมพ์สิริ ยุทธพงศ์สิริ ตั้งอยู่ที่บ้านนวราษฎร์ หมู่ที่ ๕ ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการฯ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ ๑ไร่ ของนายวัน วงศ์ไชยยา ตั้งอยู่ที่บ้านเหนือวัด หมู่ ๒ ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ ๑ไร่ พื้นที่ของ นางยุพิน ถุงคำ ตั้งอยู่ที่บ้านวังตาว หมู่ ๗ ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน