โครงสร้างบุคลากร

นายเรวัฒน์ ใจจักร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองน่าน

นางแสงเดือน เต็มสวัสดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศรีนวล จันพฤกษ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพวงผกา สีรัง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพิมพ์นิภา มีสา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายคณาธิป แสวงผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 936 times, 1 visits today)