@ พช.เมืองน่าน : ร่วมประชาสัมพันธ์วันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2565

📣 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน โดย นางอรนงค์ กาพรม พัฒนาการอำเภอเมืองน่าน
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวกับการจัดการดินและการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในดินผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง นายสมศักดิ์ สายอุทธา หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

📸 ทีมประชาสัมพันธ์​
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน # รายงาน #
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#WorldSoilDay

(Visited 8 times, 1 visits today)