@ พช.เมืองน่าน : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นาโมเดล”

เข้าชม 2 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 -16.00 น. นายเรวัฒน์ ใจจักร์ พัฒนาการอำเภอเมืองน่าน นางแสงเดือน เต็มสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 1ไร่
นายอำนาจ จำปารัตน์
บ้าน ใหม่รุ่งเรือง ม.12 ตำบล บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน
ได้ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้จำพวก ไม้ผล และไม้ดอกค่ะ

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ / ทีมประชาสัมพันธ์ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน # รายงาน #

(Visited 2 times, 1 visits today)