@ พช.เมืองน่าน => จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน นายเรวัฒน์ ใจจักร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองน่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นตพ.) ร่วมกิจกรรม Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี” อำเภอเมืองน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของ นางธารินีย์ ไชยเขียว หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยปลา การจัดทำฝายชะลอน้ำ การปลูกหญ้าแฝก การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การห่มดิน และปลูกพืชอื่นๆ เช่น กาแฟ โกโก้ ตะไคร้ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นต้น

ทีมภาพ นพร. / ทีมประชาสัมพันธ์ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน # รายงาน #

(Visited 9 times, 1 visits today)