สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน

จังหวัดน่าน

นางอรนงค์ กาพรม

พัฒนาการอำเภอเมืองน่าน Telephone : 0818212097

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน