ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเรวัฒน์ ใจจักร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองน่าน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

ประกาศ

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ปรับปรุงรูปแบบแปลงที่ดินฯ พื้นที่ ๑ ไร่ ของนาย สติ จันต๊ะ บ้านผาขวาง ม.๔ ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ปรับปรุงรูปแบบแปลงที่ดินฯ ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ ของนางจินตนา สุทะ บ้านผาขวาง ม.๔ ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ปรับปรุงรูปแบบแปลงที่ดินฯ พื้นที่ ๓ ไร่ ของนางบัวผิน จันหล้า บ้านดอนเฟือง ม.๒ ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ปรับปรุงรูปแบบแปลงที่ดินฯ ตามแบบมาตรฐาน “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ ของนายภาคิน ขุนนิรงค์ บ้านห้วยยื่น ม.๒ ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ปรับปรุงรูปแบบแปลงที่ดินฯ ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ ของนางปรานอม อุ่นจารย์ บ้านสันป่าสัก ม.๗ ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน