ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเรวัฒน์ ใจจักร์

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองน่าน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

ประกาศ

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการฯ ปรับปรุงรูปแบบแปลงที่ดินฯ พื้นที่ ๑ ไร่ สัดส่วนพื้นที่ ๑:๓ ของนายธีรวุทธ ต้นจาน บ้านดอนเฟือง หมู่ ๒ ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการฯ ปรับปรุงรูปแบบแปลงที่ดินฯ พื้นที่ ๓ ไร่ ของนายจรัส วุฒิสวัสดิ์ บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ ๒ ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการฯ ปรับปรุงแปลงดิน ตามแบบ มาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ จำนวน ๑ แปลงของนายศุภพงษ์ เอี่ยมปราณีต บ้านเขื่อนแก้ว หมู่๒ ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของนายธีรพงษ์ ปินตา บ้านเขื่อนแก้ว ม.๒ ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการฯ โคก หนอง นา โมเดล ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ สัดส่วนพื้นที่ ๑:๒ สำหรับดินร่วนปนทราย พื้นที่เรียนรู้ชุมชนเป้าหมายของนางวริตตา รวมศิลป์ บ้านบ่อสวก หมู่๑ ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน