หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548  โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบในการขับเคลื่อน ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุก ภาคส่วน โดยเฉพาะกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน และได้จัดทำกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นรากฐานของชีวิตประชาชนในหมู่บ้าน โดยใช้หลักการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม “การทำงานร่วมกัน” และ“การเรียนรู้จากการปฏิบัติ” และใช้เทคนิค “กระตุ้นความคิด สร้างจิตสำนึก เริ่มต้นด้วย ตัวชี้วัด 6×2 เป็นเป้าหมายโดยใช้พัฒนากร อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน เป็นชุดปฏิบัติการ ร่วมกับกรรมการหมู่บ้านและภาคีการพัฒนา เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับหมู่บ้านและครัวเรือน โดยมีกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขั้นตอนการดำเนินงาน คือ

ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรากฐานของชีวิต ประชาชนในหมู่บ้าน
วิสัยทัศน์ ประชาชนมีความสุขด้วยการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ สนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการน้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นรากฐานของชีวิต

(Visited 183 times, 4 visits today)