ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

1.  กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับอำเภอ  (งบประมาณหมู่บ้านละ 12,400 บาท)  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน  รวม 30 คน  โดยกำหนดดำนินงานในวันที่ 4 และ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561  ณ  ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม

2.  กิจกรรมพัฒนาปราชญ์ชุมชนและผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน (งบประมาณหมู่บ้านละ 15,600 บาท) กลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 หมู่บ้าน ๆ ละ 30 คน  โดยกำหนดดำเนินงาน ดังนี้

– วันที่ 16 กรกฎาคม 2561  ณ  บ้านสะแกราย  หมู่ที่ 9  ตำบลดอนยายหอม

– วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  ณ  บ้านดอนทราย  หมู่ที่ 9  ตำบลสระกระเทียม

– วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  ณ  บ้านสวนป่าน  หมู่ที่ 6  ตำบลสวนป่าน

3.  กิจกรรมจัดทำแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว (งบประมาณหมู่บ้านละ 15,600 บาท)  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 หมู่บ้าน ๆ ละ 30 คน  โดยกำหนดดำเนินงาน ดังนี้

– วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  ณ  บ้านสะแกราย  หมู่ที่ 9  ตำบลดอนยายหอม

– วันที่ 23 กรกฎาคม 2561  ณ  บ้านดอนทราย  หมู่ที่ 9  ตำบลสระกระเทียม

– วันที่ 20 กรกฎาคม 2561  ณ  บ้านสวนป่าน  หมู่ที่ 6  ตำบลสวนป่าน

4.  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา/เสน่ห์ ประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน (งบประมาณหมู่บ้านละ 12,000 บาท)  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 หมู่บ้าน หมู่บ้าน ละ 30 คน  โดยกำหนดดำเนินงาน ดังนี้

– วันที่ 15 สิงหาคม 2561  ณ  บ้านสะแกราย  หมู่ที่ 9  ตำบลดอนยายหอม

– วันที่ 16 สิงหาคม 2561  ณ  บ้านดอนทราย  หมู่ที่ 9  ตำบลสระกระเทียม

– วันที่ 17 สิงหาคม 2561  ณ  บ้านสวนป่าน  หมู่ที่ 6  ตำบลสวนป่าน

5.  กิจกรรมที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP – จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ (3๐ ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย – หมู่บ้านละ 10 ผลิตภัณฑ์) กลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 หมู่บ้าน หมู่บ้าน ละ 20 คน รวม 60 คน  งบประมาณ 770,000 บาท  โดยมีการอบรมจำนวน ๒ ครั้ง  ดังนี้

– วันที่ 26 ตุลาคม 2561  ณ  ห้องสายนที ชั้น 2 โรงแรมริเวอร์

– วันที่ 11 ธันวาคม 2561  ณ  ครัวสวนน้ำ

6.  กิจกรรมการประกวด OTOP นวัตวิถี  งบประมาณในการจัดทำเอกสารหมู่บ้านละ 9,300 บาท

 

รายละเอียด

 

 

 

 

(Visited 138 times, 1 visits today)