โครงสร้างบุคคลากร

นางพิมภา บุญวรรโณ

พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม

โทร. ๐๘๙-๙๖๒-๖๐๓๑

นางสาวคณาพร   ศุภมงคล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลบ้านยาง/สระกะเทียม/ห้วยจรเข้/

เทศบาลเมืองสามควายเผือก

 

นายสันติกานต์  พลชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลดอนยายหอม/มาบแค/

เทศบาลตำบลบ่อพลับ/

เทศบาลตำบลดอนยายหอม/

เทศบาลเมืองนครปฐม

นางเบญจมาศ  พานเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลธรรมศาลา/บางแขม/พระประโทน/

เทศบาลตำบลธรรมศาลา/ตาก้อง

นายสายัณห์  ชุ่มนาเสียว

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

ตำบลหนองงูเหลือม/หนองดินแดง/

  

 นางสาวนิภาพร  จันทร์เอียด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ตำบลถนนขาด/วังตะกู

นางสาวนิตยา  สิมมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลโพรงมะเดื่อ/หนองปากโลง/

สนามจันทร์/สวนป่าน

เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ

นางสาวณชญาภา  สินธนาเลิศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ตำบลวังเย็น/ทัพหลวง/ลำพยา

  

 นายธนภัทร สวนเวียง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ตำบลทุ่งน้อย เทศบาลนครนครปฐม

(Visited 1,483 times, 1 visits today)