นางอิสรนันท์  ทรงเนติเชาวลิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม

 

นางสาวเพ็ญนภา  ชุ่มบุญชู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลทัพหลวง วังตะกู วังเย็น ลำพยา

นางเบญจมาศ  พานเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลธรรมศาลา บางแขม พระประโทน

  

 นางสาวสิตาพัชร์  หิรัญสิริวรโชติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ตำบลถนนขาด สนามจันทร์

สามควายเผือก สวนป่าน

นางสาวโรสินี  ทองดอนเหมือน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลตาก้อง บ่อพลับ ทุ่งน้อย

นางสาวนิตยา  สิมมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลโพรงมะเดื่อ หนองปากโลง

 

นายสายัณห์  ชุ่มนาเสียว

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

ตำบลหนองงูเหลือม หนองดินแดง

เทศบาลนครนครปฐม

 

นางสาวคณาพร   ศุภมงคล 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลบ้านยาง สระกะเทียม ห้วยจรเข้

 

นายสันติกานต์  พลชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ตำบลดอนยายหอม นครปฐม มาบแค

 

นายปราโมทย์  ชาวสวนเจริญ

อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)

(Visited 725 times, 2 visits today)