โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม:โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนครปฐม ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม