สพอ.เมืองนครปฐม ต้อนรับคณะประเมินจากกรมการพัฒนาชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดำเนินโครงการการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(พ.ศ.2563-พ.ศ.2565)ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะสิ้นสุดแผน

สพอ.เมืองนครปฐม ร่วมรับฟังสัมมานา เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาะิปไตย (ศส.ปชต.): ความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข