อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่าย OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP ระดับอำเภอ ให้อยู่รอดในยุค New Normal

เข้าชม 5 ครั้ง
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่าย OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP ระดับอำเภอ ให้อยู่รอดในยุค New Normal
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองนครปฐม
นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วยนางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม ประธานเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่าย OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP ระดับอำเภอ ให้อยู่รอดในยุค New Normal กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่าย OTOP /ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๔๐ คน
หลักสูตรการฝึกอบรม ได้แก่
-การเตรียมความพร้อมในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริโภค (มาตรฐาน อย. ,มาตรฐาน Q ,มาตรฐาน มผช.)
-ทิศทาง/แนวโน้มด้านการตลาดในอนาคตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในยุค New Normal
-การทบทวนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย OTOP อำเภอ และผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอ
-การวางแผน และกลยุทธ์การขาย การแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล
-ความสำคัญของแบรนด์และการสร้างแบรนด์ ช่องทางการตลาดออนไลน์ และเทคนิคการขายผ่านช่องทางออนไลน์
-การดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ ในการอบรม เครือข่าย OTOP ผู้ผลิต/ผู้ประกอบ OTOP ได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ทั้งด้านการขอรับรอมาตรฐาน เทคนิควิธีการขายในรูปแบบต่างๆ ทำให้มีความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
(Visited 5 times, 1 visits today)