🎉🎉กลุ่มกลุ่มหัตถกรรมผ้าและไหมพรม(โครงการขยายการผลิตและสร้างงาน)อำเภอเมืองนครปฐม เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565🎉🎉👏👏👏👏👏👏

เข้าชม 12 ครั้ง

🎉🎉กลุ่มกลุ่มหัตถกรรมผ้าและไหมพรม(โครงการขยายการผลิตและสร้างงาน)อำเภอเมืองนครปฐม เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565🎉🎉👏👏👏👏👏👏

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น.
ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในพิธี มอบเกียรติบัตร คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565
สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น คือกลุ่มหัตถกรรมผ้าและไหมพรม(โครงการขยายการผลิตและสร้างงาน)
2.รางวัลชมเชย ประเภทคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทัพหลวง
โดยในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้
ในการนี้นางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มที่ได้รับรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดฯในครั้งนี้👏👏👏👏👏

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 12 times, 1 visits today)