สพอ.นครปฐม“ร่วมประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน”

เข้าชม 8 ครั้ง

สพอ.นครปฐม“ร่วมประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน”

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตาก้อง

นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมนายนายศุภกิตต์ รอบรู้ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนางสาวพิมพ์ณดา ไมตรีเวช ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก คณะกรรมการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการที่ ๒ ภาคกลางและปริมณฑล พิจารณาคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์พัฒนาการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางอำนวยนาถ เอียดสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ,นางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม ,หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้กำลังคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลตาก้องในการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสารสนเทศตำบลฯ แก่คณะกรรมการฯ

ทั้งนี้นางเบญจมาศ พานเงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ และนางประนอม นิยมแย้ม สารวัตรกำนันตำบลตาก้อง เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานสารสนเทศต้นแบบตำบลตาก้องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีนายกิตจา ฉิ่งทองคำ นายกเทศมนตรีตำบลตาก้อง พร้อมทีมงาน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จากโปรแกรม (CIA) Community Information Radar Analysis ซึ่งผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และนำข้อมูลจากสารเทศเทศจากประชุมฯ ไปจัดทำแผนพัฒนาตำบลตาก้อง และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เกิดการพัฒนาพื้นที่ด้วยข้อมูลสารสนเทศอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD นครปฐม
#สพอ.เมืองนครปฐม
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#ขจัดความยากจน #พัฒนาคนทุกช่วงวัย

(Visited 8 times, 1 visits today)