ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

เข้าชม 7 ครั้ง

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

นางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) TV พช.

 

Change for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง ภายในปี ๒๕๖๕

(Visited 7 times, 1 visits today)