คณะครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ศึกษาดูงานแปลงโคก หนอง นา เอื้อสุข บ้านบางเตย

เข้าชม 12 ครั้ง

คณะครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ศึกษาดูงานแปลงโคก หนอง นา เอื้อสุข บ้านบางเตย

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๕

เวลา ๑๔.๔๐-๑๖.๓๐ น.

👉นางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตอนรับ คณะครูจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เพื่อศึกษาดูงาน ณ แปลง โคก หนอง นา โมเดล เอื้อสุข  ในการนี้ ท่านรองนายก อบต.ถนนขาด ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อบต.ถนนขาด ร่วมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมจัดฐานเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมแสดงผลิตผลจากแปลงโคก หนอง นา
🪴กิจกรรมประกอบด้วย
👉การให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
👉ฐานเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ
👉ฐานเรียนรู้การทำเสวียนไม้ไผ่
👉ฐานเรียนรู้การตีข้าวเปลือกแบบดั้งเดิม
👉 ฐานวิสาหกิจชุมชน การทำบายศรีและพับดอกบัว

👉ฐานเรียนรู้การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
🪴ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา เอื้อสุข หมู่ที่ ๕ บ้านบางเตย ตำบลถนนขาด

📸ข่าวประชาสัมพันธ์ สพอ.เมืองนครปฐม

🌾🎋Chang for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองภายในปี2565🌾

(Visited 12 times, 1 visits today)