จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม

เข้าชม 4 ครั้ง

จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพื้นที่อำเภอเมืองโดยมีนายยงยุทธ สวนทอง ปลัดจังหวัดนครปฐม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทีมพี่เลี้ยง ร่วมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ

ในการนี้ นางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมรายงายความคืบหน้าของโครงการในครั้งนี้ด้วย

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD นครปฐม
#สพอ.เมืองนครปฐม
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 4 times, 1 visits today)