ปฏิบัติการ Kick off ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม และอาสาพัฒนารักบ้านเกิด จำนวน ๑๒ คน ร่วมปฏิบัติการ Kick off ตามแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร จำนวนผัก ๑๐ ชนิด ได้แก่ ชะอม ต้นหอม กระเพรา พริก  สาระแหน ผักชีฝรั่ง มะเขือ ผักหวาน  ต้นแค และผักบุ้ง “ จะพัฒนาใครเขา ผู้นำต้องทำก่อน ” เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนให้มีความมั่นคงในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid – 19 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

(Visited 48 times, 1 visits today)