ประชาสัมพันธ์ กรณีแอบอ้าง หลอกลวงการเข้าร่วมกิจกรรม โคก หนอง นาโมเดล

ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกียวกับกิจกรรม โคก หนอง นาโมเดล

๑. การดำเนินกิจกรรม โคก หนอง นาโมเดล ภายใต้กิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เป็นหน่วยงานดำเนินงานในพื่้นที่ และมีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจำนวน ๑๑ แห่ง เป็นศูนย์เรียนรู้และสถานฝึกอบรม ทั้งนี้ ในการให้คำแนะนำและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

๒. ในกรณีมีบุคคลแอบอ้าง หลอกลวง เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้สนใจที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพื้นที่ตัวอย่าง โคก หนอง นาโมเดล เพื่อสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายอย่าได้หลงเชื่อบุคคลดังกล่าว

(Visited 52 times, 1 visits today)