นางพิมภา บุญวรรโณ

พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565