นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565