ข่าวประชาสัมพันธ์

สิบเอกหญิง เพ็ญศรี สีคง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน