สรุปผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) ประจำปี ๒๕๖๐ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เข้าชม 173 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) ประจำปี 2560 ดังนี้

  1. การประมาณการและจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐) เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ทุกผลิตภัณฑ์ จำนวน ๙๗ กลุ่ม ๒๒๗ ผลิตภัณฑ์ จำนวน 126,688,243 บาท

กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ นตผ. ปึ 2560

สรุปผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่ง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่ง2

(Visited 173 times, 1 visits today)