ประวัติความเป็นมากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านจอมมณีเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลดงมอน

เข้าชม 81 ครั้ง

ประวัติความเป็นมากลุ่มออมทรัพย์บ้านจอมม

*  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  บ้านจอมมณีเหนือ  หมู่ที่  ๖  ตำบลดงมอน  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๒๕  มีสมาชิกกลุ่มเริ่มต้น  ๖๐  คน  เงินสัจจะสะสมครั้งแรกเดือนละ  ๖๐๐  บาท  (สัจจะคนละ ๑๐  บาท) ต่อเดือน

*  ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด  ๑๑๗  คน  เงินสัจจะสะสมรายเดือน  ๖,๙๗๐  บาท  รวมเป็นเงินสัจจะสะสมทั้งหมด  ๓๕๐,๐๐๐  บาท  (ข้อมูลเดือนเมษายน  ๒๕๕๕)

(Visited 81 times, 1 visits today)