ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…วันที่ 17 ม.ค.2561 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด จำนวน 15 คน ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมี นายปานทอง สระคูพันธฺ์ รองผูู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานคณะติดตาม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล,อาสาสมัครกองทุน,กลุ่มอาชีพที่กู้เงินไปประกอบอาชีพฯ ,จนท. ผู้รับผิดชอบจำนวน 225 คน นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่ม ต่อคณะกรรมการติดตามฯ กลุ่มได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มมาแสดงและจำหน่ายในบริเวณที่คณะมาติดตามด้วย ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองมุกดาหาร

ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร… วันที่ 11 ม.ค.61 นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 42 คน ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองมุกดาหาร

ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…๙ ม.ค ๒๕๖๑ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านโนนบุปผา หมู่ที่ ๑๓ ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี น.ส.พิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ OTOP พ่อค้า หาบแร่ แผงลอย ที่ลงทะเบียนผู้ประกอบการค้ารายใหม่ จำนวน ๓๔ ราย มีรายได้จากการจำหน่าย จำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท และมีการแสดงรำผู้ไท ของกลุ่มสตรีตำบลนาโสก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๐๐ คน

ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…วันที่ วันที่ 3 ม.ค.61 นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนสว่าง ณ ศาลาวัดบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…๑๐ พ.ย.๖๐ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ณ ศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร และนางสาวสุกัญญา พัฒน์พิบูลย์ ปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองมุกดาหาร ให้การต้อนรับและมีกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชนและประชาชน ได้มาลงเบียนตลาดประชารัฐ อย่างต่อเนื่อง

ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…วันที่ 8 พ.ย.60 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างครอบครัวสตรีเข้มแข็งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวืต กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสตรีหมู่บ้าน และสตรีอาสาตำบลกุดแข้ จำนวน ๓๖๐ คน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๘-๙ พ.ย.๖๐ ณ หอประชุม อบต.กุดแข้ ดำเนืนการโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลกุดแข้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากกองทุนพัฒนาบทบาสตรีจังหวัดมุกดาหาร

ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…วันที่ วันที่ 8 พ.ย.60นายสุรชาติ พรมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.มุกดาหาร เป็นประธานในการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2560 โดยนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวตอนรับคณะกรรมการในการประกวดฯและผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชนเข้าร่วมประกวดฯ ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนสว่าง หมู่ 10 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์…วันที่ ๓ พ.ย.๖๐ นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมงานบุญกฐินอำเภอเมืองมุกดาหาร ณ วัดมณีรัตนาราม บ้านห้วยยาง ม.๗ ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร