สพอ.เมืองมุกดาหาร ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”