วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์….พช.เมืองมุกดาหาร นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเร่งรัดอันดับ 1 จากข้อมูล กชช 2 ค ปี 2560 บ้านสามขา หมู่ที่ 2 ตำบลคำป่าหลาย