@พช.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมนำเสนอสินค้าโอทอปเด่น นิทรรศการโคก หนอง นา โมเดล ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

@ พช.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร “ประกาศวาระ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (MOU) สร้างการรับรู้พร้อมแสดงเจตจำนงร่วมกันในการขับเคลื่อน (Flagship Policy ) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.เมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร