วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร