โครงสร้างบุคลากร

นางวันเพ็ญ รัตนบุรี

พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร

นางวิไลวรรณ เรืองเทศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอุไรศิลป์ ไวยากรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัตนา ต่อซอน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ โล่ห์เงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววนิดา เรืองบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปนัดดา ผิวคำ

อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๓

นางสาวพรนัชชา ทองกาล

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย กทบ.

(Visited 749 times, 1 visits today)