โครงสร้างบุคลากร

นางวันเพ็ญ รัตนบุรี

พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร

นางวิไลวรรณ เรืองเทศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัตนา ต่อซอน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววนิดา เรืองบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปนัดดา ผิวคำ

อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๓

นางสาวพรนัชชา ทองกาล

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย กทบ.

(Visited 907 times, 1 visits today)