โครงสร้างบุคลากร

นางวิไลวรรณ เรืองเทศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร

นางอุไรศิลป์ ไวยากรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัตนา ต่อซอน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ โล่ห์เงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปนัดดา ผิวคำ

อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๒

นางสาวพรนัชชา ทองกาล

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย กทบ.

(Visited 617 times, 1 visits today)